• Baked Ziti $11.50
  • Mozzarella e Pomodoro $9.00 Fresh mozzarella with tomatoes & basil
  • Diet Cola $2.00