• Brown Rice $2.00+
  • White Rice $2.00+
  • Bubble Thai Tea $3.50